Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de website van CV formats.

KVK nummer 57820872, gevestigd te Rosmalen, BTW nummer NL150563589B02.

Versie geldig vanaf 19-06-2013.

1. Algemeen

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij gebruik van de website van CV formats. Door gebruik te maken van de CV formats website op welke manier dan ook, aanvaard u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Dat betekent ook dat u ervoor instaat dat iemand anders die gebruik maakt van de CV formats website op jouw computer, zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor iedereen en op alle producten en diensten van CV formats van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op elk gewenst moment te kunnen wijzigen. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de gebruikersvoorwaarden van derden niet door CV formats erkend.

Voor toepassing van deze overeenkomst zal een geleverde product of producten alle digitale diensten omvatten als gevolg van een aankoop op de website.

2. Gebruik van de website

Inhoud die u download van deze website zijn inclusief en zonder beperking, alle bestanden met software gegenereerde afbeeldingen en bijbehorende softwaregegevens (gezamenlijk de ‘content’), onder licentie aan u gegeven. CV formats behoud zich het recht voor om prijzen te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Toch zal CV formats te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen.

2.1 CV formats kan niet garanderen dat de internetsite te allen tijde ononderbroken, vrij van storingen of foutloos beschikbaar kan worden gesteld;

2.2 CV formats geeft in geen geval een baangarantie nadat u een aankoop heeft gedaan.

3. Afbeeldingen en eigendomsrecht

3.1 U erkend en stemt ermee in dat de CV formats website bestanden en afbeeldingen bevat, die eigendom zijn van CV formats, licentiegevers en/of gebruikers van CV formats. De bestanden en afbeeldingen worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruik voor commerciële doeleinden.

3,2 Elke verkoop op de CV formats website wordt op naam geregistreerd. De cv formats en sollicitatiebrief formats mogen uitsluitend door de koper zelf worden gebruikt en mogen niet worden gebruikt, gedeeld of uitgeleend aan andere personen dan de koper zelf.

3.3 Gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen etc. op de website van CV formats, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van een aankoop.

3.4 CV formats verklaart dat deze het recht heeft tot het aangaan van deze overeenkomst en het recht heeft om de licentie onder deze voorwaarden te verlenen.

3.5 CV formats garandeert dat de afbeelding(en) vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product download of ontvangt.

3.6 Behalve zoals hierboven omschreven, worden alle documenten geleverd zonder enige garantie.

4. Herroeping digitale inhoud

Aankopen op de CV formats website worden in digitale vorm (content) geproduceerd en geleverd. Na betaling gaat u ermee akkoord dat de aankoop definitief is en annuleren/ retourneren niet meer mogelijk is. U heeft om die reden geen recht meer om het product te kunnen herroepen.

5. Overmacht

5.1 CV formats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, voor zover deze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. CV formats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht zodra aan deze verbintenissen niet kan worden voldaan.

5.3 CV formats behoud zich in het geval van overmacht, het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CV formats gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

6. Thuisprinten

Indien aangekochte producten van de CV formats website door u thuis geprint worden, kunnen kleuren en afmetingen afwijken van afbeelding(en) getoond op uw beeldscherm. CV formats kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van thuisprinters.

7. Overdraagbaarheid

Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
U verklaart dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.

© 2013 CV formats. Alle rechten voorbehouden